Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Interpellation besvarad om flerfamiljshus i centrum

Bild

Sten-Åke Jansson, ordförande i Bengtsforshus AB, svarar på interpellationen. Foto är från kommunen webbsändning av mötet.

Stig Bertilsson (M) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Per Eriksson (S) och Bengtsforshus AB:s ordförande Sten-Åke Jansson angående byggnation av flerfamiljsbostäder. Det gäller Bengtsforshus planerade flerfamiljshus på parkeringsplatsen vid Nygårdstorget i centrum. Stig Bertilsson vill veta hur de ansvariga ska undvika att lägenheterna inte blir uthyrda. Han undrade också hur parkeringar ska ordnas. Interpellationen resulterade i en lång debatt som finns att se på vår hemsida.

Om vi börjar med frågorna från Stig Bertilsson (M) så var ordalydelsen så här:

Vilka åtgärder avser kommunledningen och bostadsbolagets ledning vidta för att kommande nybyggnation inte ska resultera i ett betydande antal outhyrda lägenheter? Hur avses parkeringsfrågor och andra behov av utrymmen i anslutning till nybyggda bostadshus lösas? 

Eftersom det är en interpellation så finns det ett skriftligt svar från Per Eriksson (S) och Sten-Åke Jansson. Det är skrivet den 28 januari. Där kan man läsa att ett av de ursprungliga motiven till byggnationen är att ge folktandvården nya moderna och ändamålsenliga lokaler i botten av huset. Hela projektet är under planeringsstadiet, och varken boendeform, målgrupp eller lösning på var bilar ska parkeras finns i dagsläget. I interpellationssvaret sägs att det finns " en väldigt tydlig tågordning via en planprocess". Det är 15 parkeringsplatser som försvinner vid en nybyggnation, "så att ersätta dessa och göra några flera bör vara genomförbart" är den bedömning som Per Eriksson (S) och Sten-Åke Jansson gör.

 – Vi är överens om att det ska byggas, svarade Stig Bertilsson (M). Byggs det inte kommer vår kommun att utarmas. Det gäller emellertid att bygga rätt, bygga effektivt och bygga ekonomiskt. Stig Bertilsson kritiserar i sitt anförande valet av SABOs kombohus vid byggandet av Hagalund, och efterlyster lokal konkurrens vid valet av leverantör till nybyggnation. Här svarade Sten Åke Jansson muntligt att något SABO kombohus blir det inte.

Bertilsson är också kritisk till uppskattningen av antalet P-platser, som Stig menar finns i arbetet med den nya detaljplanen för Bengtsfors centrum.

 – Vill vi ha en levande handel måste vi tillräckligt med parkeringsplatser, argumenterade Stig Bertilsson som också passar på att argumentera för privat byggande i kommunen.

Sten Åke svarar att i planprocessen får alla chans att komma till tals och komma med synpunkter i det allmänna samrådet. Han tillägger också att om man inte löst parkeringsfrågan så får man inget bygglov.

 – Jag tar inte ställnig till vad lösningen blir i detta läge, säger Sten Åke, för planprocessen pågår. Jag kan inte svara mer än så, för det är så det fungerar. Däremot ger som sagt Sten Åke besked om att något nytt kombohus blir det inte. Det ska "ut på den öppna marknaden, men där är vi inte idag".

Se också webbsändningen av mötet där kommunalrådet Per Eriksson (S) talar och där Jerker Johansson ger sin syn på frågan.

Enligt planchef Annika Karlsson kommer förslaget till ny detaljplan för Bengtsfors centrum att ställas ut för samråd preliminärt mellan den 20 april och 11 maj. Hela planförslaget kommer att presenteras på kommunens hemsida.

Vad är en interpellation

En interpellation är en fråga som vänder sig till ett kommunalråd eller någon nämndordförande och gäller större ärenden. Interpellationen ska alltid besvaras skriftligt. Alla ledamöter i fullmäktige kan delta i debatten till skillnad mot vad som gäller vid en fråga. En interpellation leder inte till något beslut i fullmäktige.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 april 2018
Sidan publicerad av: Niklas Eriksson