Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Besparingsuppdrag till förvaltningen

Bild

Foto: Sofia Magnusson

Kommunstyrelsen har uppdragit till förvaltningen att ta fram förslag till besparingar och
effektiviseringar och/eller omdisponeringar i 2018 års driftbudget så att budgeten kan hållas.

Den ekonomiska prognosen för Bengtsfors kommun per 28 februari (helårsutfall 2018) visar ett negativt
resultat på 16,3 miljoner kronor, vilket är 19,5 miljoner kronor sämre än budgeterat resultat.

En prognos baserad endast på två månaders utfall måste ses som mycket osäker men är ändå en indikation på det ekonomiska läget, säger kommunchef Göran Eriksson.

Det är främst inom utbildning och det sociala området som de befarade underskotten finns.  

Utbildningsområdet

För utbildningsområdet visar årets första prognos ett befarat underskott vid årets slut på 9 miljoner kronor. Största orsaken till underskottet är mindre intäkter. Inom grundskolan väntas underskottet uppgå till 3 miljoner kronor på grund av minskade intäkter från Migrationsverket för asylsökande elever. Ett stort underskott väntas även inom skolskjutsverksamheten på 2,2 miljoner kronor. SFI (svenska för invandrare) väntas visa underskott på 3 miljoner kronor som en följd av fler studerande.

Sociala området

Sociala området befaras visa ett underskott jämfört med budget på 8,5 miljoner kronor vid årets slut. LSS verksamheterna väntas visa underskott jämfört med budget på 0,8 miljoner kronor. Underskottet beror på nya beslut om stödinsatser.

Inom individ- och familjeomsorgen befaras ett underskott på 3,0 miljoner kronor. Främst är det
kostnader för instutitions- och familjehemsplaceringar för barn som ligger bakom underskottet.

Kostnaderna för hemsjukvården väntas överstiga budget med 1,4 miljoner kronor. Det är höga personalkostnader som är orsaken. Delvis på grund av behov av hyrsköterskor.

Verksamheterna för ensamkommande unga förväntas visa ett underskott på 3,3 miljoner kronor. Ersättningsnivåerna från staten sänktes under förra året. Stor osäkerhet råder dock kring kostnader för externa placeringar och kostnaderna kan komma att sjunka.

Vad händer nu?

För närvarande håller alla verksamhetsområden på att ta fram förslag till åtgärder; både på kort och lång sikt eftersom en del av effekterna (minskade intäkter) inte är övergående utan kommer att bestå över tid. Därefer kommer underlaget att beredas och sammanställas av kommunchefens ledningsgrupp och lämnas tillbaka till kommunstyrelsen för ställningstagande.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 oktober 2018
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson