Detaljplan för Högsbyn 1:62 fastställs nu

Skiss över det planerade området i Högsbyn.

Mark- och miljööversdomstolen ändrar Mark- och miljödomstolens dom så att Kommunfullmäktiges beslut den 3 april 2017, att anta detaljplan för Högsbyn 1:62 fastställs. Domen kan inte överklagas.

Det här är positivt för Bengtsfors kommun. Nu kan vi äntligen komma vidare i det här uttragna ärendet och få ett viktigt tillskott till vår turistnäring, säger kommunstyrelsens ordförande Per Eriksson.

Bakgrund

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av en semesteranläggning på en höglänt udde i Råvarpen cirka 1 km väster om Tisselskogs naturreservat. Semesteranläggningen omfattar uthyrningsstugor och tillhörande hotellbyggnad. Detaljplanen ska reglera bebyggelsens omfattning, inpassning och utformning för att säkerställa att inte landskapsbilden skadas samt säkerställa en trafiksäker tillfartsväg och hur det rörliga friluftlivet ska tillgodoses i planområdet

Anläggningen med sitt läge vid Dalslands kanal och i anslutning till Högsbyns kulturhistoriska miljö med Tisselskogs naturreservat, är ett strategiskt viktigt tillskott till turistnäringens infrastruktur. Exploatör är bolaget Tisselskogs Semestercenter.

Detaljer om domen

Detaljplanen antogs den 3 april 2017 men överklagades av åtta fastighetsägare i närområdet till Mark- och miljödomstolen som upphävde detaljplanen genom en dom 2017-12-11. Som skäl till upphävandet angav mark- och miljödomstolen att vissa planbestämmelser saknar stöd eller står i strid med plan- och bygglagen, att
kommunen inte i tillräcklig omfattning utrett förutsättningarna att ge strandskyddsdispens för anläggande av väg, samt att miljökonsekvensbeskrivningen var bristfällig vad gäller konsekvenser av den tilltänkta brygganläggningen och badplatsen.

Kommunen valde att överklaga mark- och miljödomstolens dom och beviljades prövningstillstånd till Mark-och miljööverdomstolen i februari.

Mark- och miljööverdomstolen har i sin dom upphävt två planbestämmelser som kommunen medgett saknar lagstöd, men bedömer att två andra planbestämmelser som mark- och miljödomstolen ifrågasatte, har stöd i lagstiftningen. Vidare säger Mark-och miljööversdomstolen att kommunen har utrett förutsättningarna för
strandskyddsdispens tillräckligt och att miljökonsekvensbeskrivningen har den omfattning som behövs. Domen innebär att Bengtsfors kommuns beslut om antagande av detaljplanen fastställs med undantaget att planbestämmelsen N2 ändras och planbestämmelsen n upphävs.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 augusti 2021
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson