Bengtsfors kommun ur ett ungdomsperspektiv

Foto: Sofia Magnusson

Det bästa med att bo i Bengtsfors kommun är närheten till familj, släkt, kompisar eller flickvän/pojkvän. Det tycker elever i årskurs åtta och årskurs två på gymnasiet.

Att ha kunskap om unga och deras livsvillkor är en viktig förutsättning i kommunens arbete. För att få en översyn av hur ungdomar i Bengtsfors kommun uppfattar sin livssituation genomfördes en så kallad LUPP-enkät (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) i slutet av 2017. Elever i grundskolans årskurs åtta samt elever i årskurs två på gymnasiet svarade på enkäten som innehåller frågor om fritid, skola, politik, inflytande, trygghet, hälsa, arbete och framtid.

Just nu förankras resultaten av Lupp-enkäten bland kommunens förtroendevalda och tjänstemän. Eleverna kommer också att få en redovisning.

Sammanfattning av LUPP-undersökning

Fritid

Fritiden har stor betydelse för ungdomar och är en viktig arena för att ungdomar ska kunna känna inflytande över sitt liv. Mer än hälften av eleverna i årskurs åtta upplever att det finns aktiviteter att göra på fritiden, killar i något högre grad än tjejer. För elever i årskurs två på gymnasiet är det endast 33 procent som uppger att det finns ett utbud av fritidsaktiviteter som passar dem. Kostnader och avstånd är faktorer som påverkar ungdomarnas val av fritidsaktiviteter. Den största andelen av eleverna i såväl årskurs åtta som årskurs två på gymnasiet umgås med kompisar på fritiden, hemma hos varandra eller på sociala medier. Andelen som är medlem i någon förening har minskat från år till år i båda elevgrupperna.

Skola

Möjlighet till inflytande och delaktighet i skolan är viktigt för att ungdomar ska trivas där. Baserat på enkätsvaren kan det konstateras att eleverna trivs med stämningen på sin skola. De upplever det som särskilt positivt att ha tillgång till egen dator, men är också nöjda med undervisningen och lärarna. Vad gäller inflytande i olika frågor som rör skolan upplever eleverna att det finns ett gap mellan vad de vill vara med och bestämma om och vad de får vara med och bestämma om.

Inflytande

Ungefär hälften av ungdomarna vill vara med och påverka i frågor som rör kommunen. Det vanligaste sättet att göra det på är att vända sig till någon man känner. Av eleverna i årskurs åtta är det 48 procent som inte vet hur de ska gå tillväga eller anser sig ha ganska små möjligheter att framföra sina åsikter till de som bestämmer i kommunen. Motsvarande siffra för elever i årskurs två på gymnasiet är 59 procent.

För de som uppger att de inte vill vara med och påverka/bestämma är den främsta anledningen att de inte är tillräckligt intresserade.

Trygghet

Upplevelsen av trygghet är avgörande för var vi rör oss och hur vi rör oss. Av enkätsvaren kan vi utläsa att det finns flera olika platser ungdomarna upplever som trygga.

Om ungdomarna behöver stöd eller prata med någon är det vanligast att vända sig till föräldrar och kompisar.

Hälsa

Majoriteten av de svarande ungdomarna upplever att de mår bra trots en ökad stress de senaste åren. Ungefär hälften av ungdomarna tränar flera gånger i veckan och hoppar sällan över att äta lunch eller middag. Den största andelen av de svarande varken röker, snusar eller dricker alkohol. Vi kan se en minskning av antalet rökare även om kommunen ligger högt i jämförelse med hela landet. Av de som uppger att de dricker alkohol någon gång, svarar ungdomarna att de får tag på alkohol via kompisar, kompisars syskon eller flickvän/pojkvän.

Arbete

Den största andelen av de svarande är mycket positiva till framtiden. Av eleverna i årskurs åtta hade 23 procent sommarjobb förra sommaren och motsvarande andel för eleverna i årskurs två på gymnasiet låg på 40 procent. Det vanligaste sättet att få sommarjobb är genom familjen eller genom att själv ta kontakt med någon arbetsplats.

Framtid

Hälften av de svarande eleverna tror att de kommer att flytta från kommunen för att studera eller för att komma närmare en större ort/stad.

Barn- och ungdomsperspektiv

Både barnkonventionen och Sveriges ungdomspolitik betonar vikten av att alla beslut som tas, som på något sätt rör barn och unga, alltid ska utgå från ett barn- och ungdomsperspektiv. Lupp-enkäten är ett bra verktyg för att samla in kunskap om unga. Vintern 2017 var Bengtsfors kommun en av 24 kommuner i landet som genomförde LUPP.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 februari 2019
Sidan publicerad av: Anna Sandström