Rådet för funktionsnedsättning och funktionshindersfrågor vilande

Foto: Anna Sandström

Kommunstyrelsen beslutar att ha kommunala rådet för funktionsnedsättning och funktionshindersfrågor vilande under perioden 2019-2022. I flera år har rådet försökt att på olika sätt öka engagemanget kring rådets frågor. I brist på lokala organisationer (för personer med funktionsnedsättningar) som vill och kan engagera sig, läggs nu det kommunala rådet för funktionsnedsättning och funktionshindersfrågor i malpåse under den pågående mandatperioden.

Kommunstyrelsen beslutade också att förvaltningen ska utreda olika former för samverkan där politiker, tjänstemän och individer med funktionsnedsättningar möts i diskussioner kring funktionshindersfrågor. Förvaltningen ska också ta fram riktlinjer för ett större omtag om mänskliga rättigheter, där funktionsnedsättningar och funktionshindersfrågor får fokus.

Rådet för kommunala funktionsnedsättnings- och funktionshindersfrågor är kommunens organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan kommunstyrelsen och företrädare för handikapporganisationerna i kommunen.

Syftet med rådet är att:

  • Förstärka inflytandet i frågor gällande funktionshindrade.
  • Verka för att frågor gällande funktionsnedsättningar och funktionshinder beaktas i verksamhetsplanering.
  • Verka för att frågor gällande funktionsnedsättningar och funktionshinder beaktas i kommunstyrelsen och myndighetsnämnden.
  • Vara referensorgan i frågor rörande funktionsnedsättningar och funktionshinder.
  • Initiera nya frågor gällande funktionsnedsättningar och funktionshinder.
  • Vara forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.
  • Rådet är ingen beslutsinstans.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 februari 2019
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson