Trafiksäkerheten höjs längs järnvägen i Bäckefors

Foto: Niklas Eriksson

Trafikverket har tillsammans med Bengtsfors kommun uppmärksammat att det finns brister i säkerheten kring järnvägen i Bäckefors samhälle. Utifrån en inventering kommer farliga platser längs järnvägen att förses med staket eller andra säkerhetsåtgärder. Det innebär att den obevakade övergången vid Rävedalsvägen kommer att tas bort. Förutom att förbättra säkerheten för boende och besökare kommer åtgärderna innebära att tågen inte längre behöver sänka hastigheten utan hålla den normalt tillåtna hastigheten på sträckan.

Projekttidplan

Stängslingsarbetena startar preliminärt i mitten/slutet av september 2019. Projektering av arbeten i samband med rivning och stängning av övergången vid Rävedalsvägen pågår under september månad. Rivning av gångfällan samt stängsling av platsen beräknas ske i oktober och då genomförs också den signalåtgärd som behövs för att återställa hastigheten för tågtrafiken på sträckan.

Projektets omfattning

De säkerhetshöjande åtgärderna består av stängning av övergången vid Rävedals vägen samt stängsling på tre delsträckor, med totalt cirka 1000 meter stängsel. Trafikverket och Bengtsfors kommun delar på kostnaden för stängslingen med hälften var.

Stängning av övergång vid Rävedalsvägen

Gångfållan över järnvägen vid Rävedalsvägen är i dagsläget obevakad och innebär stora risker för gång- och cykeltrafikanter. Gångfällan kommer att stängas och möjligheten att passera järnvägen via Såggatan tar bort genom att övergången grävs bort och staket sätts upp. Gång- och cykeltrafikanter hänvisas i stället till plankorsningen vid Gamla Bruksgatan, som är signalreglerad och uppfyller de säkerhetskrav som finns.

Den obevakade övergången har inneburit att hastigheten på tågtrafiken förbi Bäckefors har sänkts, men efter åtgärder kommer trafiken åter att kunna hålla normal hastighet.

Kartskiss över åtgärderna kring gångfällan/övergången vid Rävedalsvägen

Gångfållan vid den röda pilen kommer att tas bort och längs de rosa linjerna kommer staket att sättas upp. Gång- och cykeltrafikanter hänvisas till plankorsningen vid Gamla Bruksgatan.

Staket vid hållplats Dalslands sjukhus

Mellan väg 166 och västra sidan av järnvägen vid hållplats Dalslands sjukhus kommer staket att sättas upp.

kartskiss över stängslingsåtgärder längs väg 166 vid Dalslands sjukhus

Mellan väg 166 och västra sidan av järnvägen vid hållplats Dalslands sjukhus kommer staket att sättas på en sträcka (rosa streck).

Stängsling vid plankorsning Bäckefors - Gamla bruksgatan

Som syns på den översta kartbilden kommer ett staket om cirka 100 meter sättas på västra sidan av järnvägen norr om plankorsningen.

På järnvägens östra sida från plankorsningen och cirka 460 meter söderut anläggs också ett staket (se kartskiss nedan).

Skiss över stängsling söder om plankorsning.

Varför genomförs åtgärderna?

Det övergripande målet är att minska riskerna för dödliga och allvarliga skador på grund av spårspring. Riskerna med människor på spårområden är betydligt större än de flesta tror. Tågen är idag både tysta och snabba och det är svårt att upptäcka dem i tid. Ett SJ2000-tåg kör 56 meter på en sekund och har en bromssträcka på 1200 meter när det nödbromsar. Att befinna sig på eller bredvid järnvägsspåren, förutom på särskilda övergångar, är förbjudet enligt lag. Polisen har rätt att både bötfälla och avvisa obehöriga. De senaste tio åren har mellan 70-110 personer omkommit per år i Sverige när de obehörigt vistats i spårområden.

Tågtrafiken får aldrig riskera att det händer en olycka. Därför stoppas trafiken eller så sänks hastigheten i området. Det påverkar oftast inte bara just det tåget, utan kan leda till större förseningar som ställer till det för många resenärer. Trafikverket arbetar systematiskt med åtgärder på platser och sträckor där det finns risk för olyckor på grund av spårspring. Det sker bland annat genom stängsling, skyltning, röjning av buskar och sly samt i vissa fall kameraövervakning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 augusti 2021
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson