Beslut om budget för 2020

Skärmdump från webbsändning från fullmäktiges möte 2019-11-04.

Ögonblicksbild från kommunfullmäktiges möte den 4 november. Här syns fullmäktiges presidium med från vänster Lena Högfelt (kommunsekreterare), Ulrika Thorell (1:e kommunsekreterare), Jan-Åke Jansson (kommunfullmäktiges ordförande) Marie-Therese Harfouche (kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande) och Solveig Nettelbo (kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande).

Kommunfullmäktige beslutade den 4 november om budget för 2020 med utblick för åren 2021-2023. Efter en lång debatt med votering antogs majoritetens (kommunstyrelsens förslag) till budget. Med anledning av de ekonomiska förutsättningar som råder finns inga större ekonomiska satsningar i budgeten, men det är en budget med ett plusresultat på 7 miljoner kronor vilket är högre än kommunfullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning.

Budgetförutsättningar

I samband med bokslutet 2018 och prognosarbete under året har det visat sig att de ekonomiska förutsättningarna försämrats snabbare än väntat. Det handlar både om att kommunens intäkter minskat i snabbare takt än beräknat och att kostnader inom flera områden ökat kraftigt. Utmaningen är just att hantera intäktsminskningar samtidigt som en del av kommunens verksamheter växer.

Större förändringar/besparingar 2020

 • Besparing på politisk verksamhet med totalt tre procent genom en femprocentig minskning av politikerarvoden.
 • Minskning med fyra tjänster på kommunledningskontoret.
 • Möjlighet för allmänhet att lämna e-förslag tas bort.
 • Besparing motsvarande en tjänst inom elevhälsan.
 • Besparingar inom gymnasieskolans administration samt en allmän besparing. En förändring är att restaurang- och livsmedelsprogrammets kostnader för hyra av metodkök minskas genom uppsägning av avtal och nytt arbetssätt.
 • Besparingar inom vuxenutbildningens administration samt en allmän besparing.
 • Besparingar inom förskoleverksamheten motsvarande 2,5 miljoner kronor. Dock minskar antalet barn i verksamheten.
 • Besparingar inom kultur- och fritidsverksamheten om 450 000 kronor.
 • Ett nytt arbetssätt och ny organisation för arbetet med ekonomiskt bistånd förväntas ge en besparing på 3 miljoner kronor.
 • LSS-boendet på Floragården läggs ner och boende flyttar till annat boende.
 • Verksamheten Träffen, daglig verksamhet för psykiskt funktionsnedsatta läggs ner.
 • Besparingar görs genom minskad städfrekvens i kommunens lokaler och genom att minska matsvinnet.
 • Besparingar genom förändrad vinterväghållning.
 • Avgiften för att hyra båtplats kommer att höjas.
 • Antal lekplatser ses över.
 • Besparing inom gatubelysning, genom att reducera belysningen med 20 procent.
 • Anslag för bidrag och stöd till föreningar minskas med tre procent.

Oförändrad skattesats

I kommunallagen står att kommunfullmäktige, senast i november månad, ska besluta om kommande års skattesats. Nytt beslut om skattesats fattas varje år. Kommunfullmäktige beslutade om en oförändrad skattesats. Det innebär 22,92 per skattekrona för år 2020 i skatt till kommunen. Den totala skattesatsen för dig som privatperson består av skatt till kommunen, skatt till landstinget, eventuell avgift Svenska kyrkan samt begravningsavgift.

Bengtsfors kommun har haft samma skattesats under åren 2016-2019, och den samma skattesatsen kommer alltså att gälla även för 2020.

Vad händer nu?

När kommunfullmäktige fattat beslut om budget är det dags för förvaltningen att verkställa beslutet.

Just nu pågår verkställighetsplanering bland kommunens chefer och andra berörda. Det innebär bland annat att ta fram risk- och konsekvensbeskrivningar, få en överblick kring vad som ska förhandlas enligt MBL, färdigställa tids- och aktivitetsplaner för att verkställa beslutet och hur de olika aktiviteterna påverkar det beräknade ekonomiska utfallet.

Så har budgeten arbetats fram

Enligt kommunfullmäktiges tidigare beslut skulle ett tekniskt budgetförslag lämnas från förvaltningen till politiken under vecka 33, arbetet med att ta fram ett tekniskt budgetförslag pågick i förvaltningen under våren. Det tekniska budgetförslaget bygger på ett underlag som modifierades utifrån verkliga kostnader och besparingsförslag togs fram. Med det tekniska budgetförslaget som utgångspunkt har sedan budgetberedningen arbetat med att ta fram budgetförslag under augusti och september månad och det behandlades därefter i kommunstyrelsens allmänna utskott och kommunstyrelsen i oktober.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 november 2019
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson