Medborgarlöfte 2021

Kommunstyrelsens ordförande Stig Bertilsson och Lokalpolisområdeschef Jenny Wester vid undertecknandet av 2021 års medborgarlöfte. Foto: Crister Blüme

Under 2021 lovar polisen och kommunen att gemensamt verka för att öka tryggheten på allmän plats samt att i ökad omfattning rikta fokus mot brottslighet som drabbar det lokala näringslivet.

Situationen idag

Efter att kommunen och polisen gemensamt analyserat lägesbilden har identifierats en problematik med löst sammansatta nätverk bestående av ungdomar i riskzon för kriminalitet. Dessa skapar från tid till annan bland annat otrygghet på allmänna platser. I lägesbildanalysen har även uppmärksammats en ökad oro bland lokala företagare att utsättas för brott.

Det här ska vi göra

  • Öka insatserna mot nätverk bestående av ungdomar i riskzon för kriminalitet.
Polisen och kommunen ska vidta riktade åtgärder mot de aktuella nätverken. Särskilt fokus ska riktas mot de ungdomar som ur ett strategiskt perspektiv bedöms som särskilt angelägna att agera mot då de agerar som ledande och pådrivande.
  • Öka insatserna mot brott som riktar sig mot det lokala näringslivet.

Polisen och kommunen ska öka insatserna mot brott som riktar sig mot det lokala näringslivet.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

  1. Polisen och kommunen har som mål att numerären av individer i de nätverk bestående av ungdomar i riskzon för kriminalitet som identifierats under år 2020, ska minska i antal under år 2021.
  2. Polisen och kommunen har som mål att genom olika former av insatser arbeta mot brott som riktar sig mot det lokala näringslivet samt öka tryggheten bland lokala företagare.

Följ med i hur det går!

Återkoppling och resultatet av det arbete som bedrivs för att nå målen sker via polisens och kommunens webbplatser, i sociala medier samt via massmedia. Medborgarlöftet följs gemensamt upp av kommunen och polisen innan årets utgång.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 januari 2024
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson