Skolnärvaro - ett högt prioriterat område

Sirkka Persson föreläste om "vägar till skolnärvaro" vid KUV-dagar för all personal inom grundskolan och gymnasiet 1 november 2022.

Sirkka Persson föreläste om "vägar till skolnärvaro" vid KUV-dagar för all personal inom grundskolan och gymnasiet 1 november 2022. Foto: Sofia Magnusson

Under höstlovet har lärarna så kallade KUV-dagar (kompetensutvecklingsdagar). Tisdagen ägnades åt skolnärvaro, som är ett högt prioriterat område. Sirkka Persson föreläste för pedagogisk personal från hela grundskolan, gymnasieskolan samt skolledare och elevhälsa. Dagen handlade om elever med hög frånvaro och hur vi kan få dem att komma tillbaka till skolan och framförallt att aldrig bli hemmasittare.

Föreläsaren Sirkka Persson Länk till annan webbplats. har varit rektor i över 18 år bland annat i Södertälje. Hon menar att oavsett vilken kommun/ort/skola det gäller så är utmaningarna ungefär likadana.

Jobbet är det samma eftersom de grundläggande behoven hos eleverna inte skiljer sig åt. Förbättrad skolnärvaro leder också till ökade resultat i hela verksamheten med exempelvis högre meritvärde. När vi sätter eleven i centrum blir personalen också mer nöjda med sitt arbete, beträttade Sirkka Persson som var dagens föreläsare.

Även viktiga samverkanspartners i arbetet med skolnärvaro som socialtjänst, Närhälsan, ungdomsmottagning samt Ungas psykiska hälsa var inbjudna och deltog under dagen. Dagen genomfördes på initiativ av elevhälsan/ledningen på Bengtsgården och är en del i det projekt som genomförs i Bengtsfors kommun med hjälp av SIM-pengar (Sociala investeringsmedel) från Västra Götalandsregionen (läs mer om det längst ner på sidan).

Vi har ett bra arbete med skolnärvaro som pågår redan, men vi måste hela tiden sikta på att göra bra ännu bättre, säger utbildningschef Björn Lindeberg.

Fokus på närvaro

Sirkka Persson menade att rutiner för närvarohantering är oerhört viktiga. I rutinerna behöver det ingå att kontakta eleven direkt - vid första frånvarotillfället! Vi behöver visa att vi bryr oss om eleven och samtidigt få en chans att lyssna in vad det är som skaver. Om det inte är något som skaver så har vi i alla fall visat att vi bryr oss om individen.

Det finns såväl skolrelaterade orsaker till frånvaro som orsaker som ligger utanför skolan. Många skolor jobbar endast med de skolrelaterade orsakerna. Sirkka menade att orsaken till frånvaron inte är det viktigaste utan att ge hjälp här och nu.

Eleven vill men klarar inte av att gå till skolan, det är viktigt att vi har med oss det i arbetet menade Sirkka Persson.

Björn Lindeberg ställde en fråga till Sirkka Persson om vårdnadshavarnas roll.

Björn Lindeberg, utbildningschef i Bengtsfors kommun

Sirkka Persson föreläste om "vägar till skolnärvaro" vid KUV-dagar för all personal inom grundskolan och gymnasiet 1 november 2022.

Sirkka Persson föreläste för personal inom grundskolan och gymnasiet

Foto på Johan Andersson, rektor på högstadieskolan Bengtsgården

Johan Andersson, rektor på högstadieskolan Bengtsgården i Bengtsfors

Pandemin påverkade

Under pandemin då det var distansundervisning under perioder och alla uppmanades att stanna hemma vid minsta symtom, blev frånvaron i skolan högre. Situationen gjorde också att det inte fanns samma förväntan att gå till skolan som tidigare. I Bengtsfors kommun har inte andelen hemmasittare ökat om vi jämför statistiken från innan pandemin med hur det ser ut idag, men arbetet med att öka skolnärvaron fick sig en törn.

Vi tog hit Sirkka för att skolnärvaro är det högst prioriterade området vi har. Vi ville få mer input kring hur vi ska tänka. Genom projektmedel från Västra Götalandsregionen har vi mer resurser till att göra fler hembesök och jobba mer aktivt. Vi utgår från eleven och gör insatser för att få dem tillbaka till skolan, men det kan också finnas andra alternativ som funkar för individen, säger Bengtsgårdens rektor Johan Andersson.

Möjligt genom stöd av Västra Götalandsregionen

Bengtsfors kommun jobbar genom projekten "Med gemensamma krafter" samt "Med tidiga gemensamma krafter+" med att minimera risken för skolmisslyckande, utanförskap och ohälsa för barn med utländsk bakgrund i åldrarna 12 - 16 år. Insatserna bidrar till att barnen integreras i samhället, går ut grundskolan med fullständiga betyg, fullföljer en gymnasieutbildning och därefter är anställningsbara. Det övergripande målet är att alla elever ska lämna årkurs 9 med fullständiga betyg och vara behöriga att söka gymnasieskolans nationella program.


Projektet "Med gemensamma krafter" pågår under tiden från 2020-01-01 till 2022-12-31 och projektet "Med tidiga gemensamma krafter+" pågår från 2022-01-01till och med 2024-12-31.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 november 2022
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson