Ekonomi och budget

Foto: Sofia Magnusson

Syftet med kommunal verksamhet skiljer sig från syftet med privat företagande. När det gäller privat verksamhet är vinsten målet medan kommunernas syfte är att bedriva verksamhet.

Enligt kommunallagen ska kommunen ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Det finns ett lagstadgat balanskrav som innebär att kostnaderna inte får vara större än intäkterna. En grundprincip är att en generation inte ska förbruka vad en tidigare generation skapat och kostnaderna får inte övervältras på kommande generationer utan varje generation ska bära sina kostnader.

Var kommer pengarna ifrån?

Kommunalskatt

Kommunen har totala intäkter på cirka 862 miljoner kronor. Av dessa är största delen skatter som invånarna betalar, 420 miljoner kronor. Skatteintäkterna baseras på en skattesats som fastställs av kommunfullmäktige varje år.

Generella statsbidrag och utjämning

22 procent eller 191 miljoner kronor, är kostnadsutjämning och inkomstutjämningsbidrag. Den inomkommunala utjämningen fås eller betalas för att utjämna olikheter mellan kommuner. Utjämningen avser att ge alla kommuner samma förutsättningar för att bedriva sin verksamhet.

Specialdestinerade bidrag och verksamhetsintäkter

Resterande delen av intäkterna, 250 miljoner kronor, är specialdestinerade bidrag och verksamhetsintäkter. Det kan vara bidrag för maxtaxa inom barnomsorgen respektive avgifter och taxor för olika tjänster såsom exempelvis äldreomsorg och renhållning.

Budget för 2019 med utblick 2020-2022

Budget

Varje år upprättas en budget som är en plan över hur mycket pengar som kommer in och vad de ska användas till. Det är kommunfullmäktige som fattar beslut om budgeten.

Kommunens ekonomiska mål

Tydlig ekonomistyrning och god kontroll

Mål

Mätning

Mål och jämförelser

Balanskravsresultatet ska minst ligga på nivån för god ekonomisk hushållning.

Balanskravsresultat mäts två gånger per år

1,0 % av skatteintäkter och generella statsbidrag

(2016: 5,7 %)

(2015: 3,4 %)

(2014: 0,01 %)

Verksamhetens nettokostnad ska inte överstiga budgeterad nivå.

Avvikelse mellan faktisk och budgeterad nettokostnad mäts tre gånger per år

≥ 0 tkr

Investeringsprojekt ska följas upp kontinuerligt.

Tre uppföljningar avseende ekonomi, tidplan etc. per år

Uppföljning minst tre gånger per år.

Soliditeten (exklusive RUR) ska förbättras

Soliditet exklusive RUR mäts två gånger per år

45 %

(2017: 42,6 %)

(2016: 47,8 %)

(2015: 43,8 %)


Kontakt

Katrin Sandberg
Biträdande kommunchef
0531-52 60 38
katrin.sandberg@bengtsfors.se

Peter Johansson
Ekonomichef
0531-52 60 31
peter.johansson@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 december 2018
Sidan publicerad av: Anna Sandström