Behandling av personuppgifter

För oss är det viktigt att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. På den här sidan beskriver vi bland annat hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Bengtsfors kommun behandlar personuppgifter enligt bestämmelserna i dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation). Reglerna syftar till att skydda den enskildes integritet samt grundläggande rättigheter och friheter, särskilt rätten till skydd av personuppgifter.

Dataskyddsförordningen gäller både när vi som kommun behandlar personuppgifter (som personuppgiftsansvarig) och när vi utför personuppgiftsbehandling på uppdrag av någon annan (som personuppgiftsbiträde).

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är varje upplysning som på ett eller annat sätt kan kopplas till en identifierad eller identifierbar fysisk person. Det kan vara namn, personnummer, telefonnummer, postadress, e-postadress, foto, fastighetsbeteckning eller organisationsnummer etc.

Hur får kommunen dina personuppgifter?

Från dig

Vi samlar in personuppgifter om dig, till exempel när du lämnar in en ansökan om barnomsorg, söker bygglov, lånar böcker på biblioteket, har kommunalt vatten och avlopp och så vidare.

Från andra

I vissa fall samlar vi även in uppgifter från andra källor än från dig. Uppgifterna kan bland annat komma från fastighetsregistret, Skatteverket, Försäkringskassan eller Bolagsverket.

Vad innebär behandling av personuppgifter?

Att behandla personuppgifter är olika åtgärder vi som kommun vidtar, några exempel är; insamling, strukturering, lagring, bearbetning, utlämning, spridning, radering etc. Det spelar ingen roll om behandlingen är automatiserad eller sker manuellt.

Varför behandlar vi uppgifter om dig?

Vi hanterar personuppgifter i många olika sammanhang. Det är information som vi behöver för att tillhandahålla det stöd och den service vi ansvarar för. Det kan handla om personuppgifter för den som är elev, fastighetsägare, uppdragstagare, verksamhetsutövare, behöver vård eller annan stödinsats, eller är invånare och har kontakt med kommunens verksamheter.

När får vi behandla dina personuppgifter?

För att vi ska ha rätt att behandla dina personuppgifter måste det finnas en laglig grund för det. Det finns flera lagliga grunder som vi använder oss av; allmänt intresse (kommunallagen), myndighetsutövning (socialtjänstlagen, plan- och bygglagen, miljöbalken), olika typer avtal eller i undantagsfall samtycke.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter i enlighet med de dokumenthanteringsplaner som respektive nämnd har godkänt enligt arkivlagen. I planerna finns gallringsregler som innehåller information om när vi får gallra (ta bort) handlingar som innehåller dina personuppgifter.

Vilka är dina rättigheter?

Som registrerad har du rätt att få information om ändamålen med behandlingen, den lagliga grunden för behandlingen och vem som utför behandlingen. Du har också rätt att få information om lagrings- och raderingsrutiner.

Registerutdrag

Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Det behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Rättelse

Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan dock inte radera dina uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadagat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas.

Synpunkter

Du kan också vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten om du har synpunkter på hur vi hanterar dina personuppgifter.

Ta tillbaka samtycke

Om vår behandling av dina personuppgifter bygger på samtycke har du rätt att ta tillbaka ditt samtycke till personuppgiftsbehandling. Ett återkallande av samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Kontakta vårt dataskyddsombud om du vill ta tillbaka ett samtycke.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

I Bengtsfors kommun ansvarar respektive nämnd eller styrelse för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Kontakt/dataskyddsombud

Christine Harnell
Kommunsekreterare
0531-52 60 10
christine.harnell@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 oktober 2022
Sidan publicerad av: Anna Sandström