Kub för rätten att inte diskrimineras

Foto. Anna Jansson

På Strömkulles gräsplan vid Centralbacken finns nu en kub som symboliserar den mänskliga rättigheten att inte diskrimineras. Den kommer från Raoul Wallenberg Academys skolprogram Kuben. Programmet består av 30 svarta kuber i stål, en för varje mänsklig rättighet, som skickas till utvalda skolor runt om i Sverige och utomlands.

Genom programmet får skolor stöd med att arbeta strategiskt för att uppfylla skolans övergripande demokrati- och värdegrundsuppdrag samtidigt som eleverna uppmuntras att själva göra skillnad. Arbetet avslutas i samband med Raoul Wallenbergs dag (27:e augusti) då alla 30 kuber samlas i en offentlig utställning i Stockholm.

Diskriminering innebär att bli sämre behandlad än andra, inte på grund av vad personen kan, utan på grund av egenskaper som personen har. Det finns sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens diskrimineringsförbud; kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Det är en rättighet att inte bli diskriminerad och det är en skyldighet att inte diskriminera.

Kuben och temat diskriminering kommer att löpa som en tråd i undervisningen i skolan under en tid inom främst ämnena design samt bild och form.

Senast uppdaterad: 2020-01-14 16.56

Sidan publicerad av: Sofia Magnusson